سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

مناقصات و مزایده ها

آگهی فراخوان عمومی

سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران در نظر دارد نسبت به انجام بیمه های مورد نیاز این سازمان به صورت تجمیعی با مشخصات و شرایط پیوست، ضمن فراخوان از طریق اشخاص حقوقی ( شرکت بیمه ای) واجد شرایط دارای مجوز و نمایندگی رسمی از شرکت های بیمه ای کشور اقدام نماید.

مدیر عامل سازمان