سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

اعلانات

آگهی فراخوان عمومی

سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران در نظر دارد نسبت به انجام بیمه های مورد نیاز این سازمان به صورت تجمیعی با مشخصات و شرایط پیوست، ضمن فراخوان از طریق اشخاص حقوقی ( شرکت بیمه ای) واجد شرایط دارای مجوز و نمایندگی رسمی از شرکت های بیمه ای کشور اقدام نماید.

آگهی فراخوان عمومی

بکارگیری تعداد 8 دستگاه خودرو استیجاری با راننده ( خودرو ها مدل 1400 به بعد و شامل مدل های پژو GLX، پژو پارس و سمند با شرایط مندرج در متن...

مدیر عامل سازمان